Rozmiar tekstu:

Właściwe usytuowanie LOT w terenie oddziaływania ma duże znaczenie. Wypracowywane modele dla poszczególnych terenów powinny być kompatybilne z systemem organizacji turystyki w Polsce, wynikać z zadań związanych z rozwojem turystyki na tym terenie oraz z zadań LOT, realizowanych w ramach uczestnictwa tej organizacji w procesie kreowania lokalnych produktów turystycznych.

Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej z dnia 25 czerwca 1999 r. nie precyzuje zasad usytuowania LOT na terenie funkcjonowania. Oznacza to, że powinny powstawać oddolnie, w oparciu o realia lokalnego sektora turystycznego, przy zachowaniu modelu wzorcowego dla całego systemu organizacji turystyki w Polsce.

System organizacji turystyki w Polsce zakłada trójszczeblowy układ pionowy POT – ROT – LOT. Organizacje te realizują zadania odpowiednio na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym bez formalnych podległości. Powinny natomiast ściśle współpracować i skoordynować swoje działania w sferze merytorycznej i funkcjonalnej.

Obecnie w kraju działa 16 Regionalnych Organizacji Turystycznych, w większości opierając swoje działania o finansowanie i bliską współpracę z Urzędami Marszałkowskimi. Zarejestrowanych jest też ponad 100 Lokalnych Organizacji Turystycznych, prowadzących działalność na terenie jednej lub kilku gmin, a nawet całego powiatu.

Lokalne Organizacje Turystyczne tworzone są zwykle na dwa sposoby:

  1. Terytorialnie - w oparciu o granice administracyjne: gminy, kilku gmin, powiat.

W Zachodniopomorskim w ten sposób powstała np.:

  • w Świnoujściu i Mielnie w oparciu o jedną gminę
  • LOT w Stargardzie Szczecińskim skupia kilka gmin ze swojego subregionu
  • w Łobzie powstał LOT obejmujący teren całego powiatu.

    2.   Produktowo - w obrębie wspólnego produktu turystycznego.

Na przykład w obrębie krainy geograficznej (LOT Dorzecza Parsęty), w obrębie miejsca atrakcyjnego przyrodniczo (LOT Wokół Drawy) lub w oparciu o produkt turystyczny o charakterze nie terytorialnym (Lokalna Organizacja Turystyczna „Cud nad Wisłą 1920 r.”, której produktem jest rekonstrukcja historyczna bitwy).

Dla obu typów LOT niezmienne pozostają relacje członkowskie (wewnętrzne) – LOT składa się z przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, prywatnego i społecznego, których udział i zaangażowanie w kształtowanie działalności tej organizacji powinien być równy, bez względu na ilość podmiotów (członków) reprezentujących dany sektor w LOT.

Z powyższego wynika, że naturalnym członkiem LOT powinna być gmina lub gminy na terenie których działa LOT. Gminy mogą być równolegle członkami ROT, ale należy pamiętać, że ich główne zadania to współpraca na rzecz lokalnego środowiska w ramach LOT. Gminy nie powinny przedkładać członkowska w ROT nad LOT ani też traktować takie rozwiązanie jako alternatywę dla LOT lub substytut w przypadku braku LOT na swoim terenie. W tym ostatnim przypadku władze gminy powinny zainicjować tworzenie LOT i dopiera ta organizacja powinna przystąpić do ROT reprezentując tam interes gminy.

Jeśli LOT tworzony jest w granicach terytorialnych powiatu – władze powiatowe naturalnie stają się członkami tej organizacji. W przypadku, gdy na terenie powiatu utworzono kilka gminnych lub produktowych LOT – władze powiatu mogą współpracować z każdą LOT na zasadach członkowskich lub wstąpić do ROT.

„Kodeks Dobrych Praktyk systemu zarządzania i promocji turystyki w Polsce” zaleca Lokalnym Organizacjom Turystycznym członkowstwo w Regionalnej Organizacji Turystycznej. To pozwala na „prężniejsze działanie LOT oraz szerszą promocję tworzonych produktów turystycznych, a jednocześnie wsparcie produktowe dla ROT”.

W województwie zachodniopomorskim od 2002 r. działa Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Biorąc pod uwagę opisane wyżej uwarunkowania, można przedstawić model usytuowania LOT w regionie:

Powyższy model, wypracowany jako dobra praktyka przez ekspertów w naturalnych warunkach funkcjonowania LOT, jest tożsamy ze schematem ideowym (docelowym) trójszczeblowego systemu organizacji turystyki w Polsce.

Przy konstruowaniu rozwiązań dedykowanych należy zadbać, by wszyscy uczestnicy zaangażowani w kreowanie produktu turystycznego z danego terenu należeli do miejscowego LOT.

Ważne też, żeby nie należeć wszędzie. Zła praktyka uczy, że przedsiębiorcy czy organizacje, które należą jednocześnie do ROT i LOT nie funkcjonują skutecznie w żadnej z tych struktur.

Istotne jest, by sytuując LOT w terenie oddziaływania do każdej sytuacji podchodzić indywidualnie - pod kątem najlepszego rozwiązania dla interesów wszystkich uczestników LOT.

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy