Rozmiar tekstu:
(materiał do dyskusji)
 
 
Ogólne tło sytuacyjne
 
Turystyka to obszar działalności charakteryzujący się jednym z najwyższych potencjałów generowania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w UE.Turystyka przyczynia się również do rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz integracji na obszarach wiejskich, peryferyjnych lub słabiej rozwiniętych.W 2006 roku sama turystyka w jej podstawowym rozumieniu wypracowała około 5% PKB Unii Europejskiej. Rynek ten to ponad 1,8 miliona firm, które zatrudniają bezpośrednio około 9,7 miliona osób, co stanowi 5,2% ludności czynnej zawodowo. Jednakże pośredni udział turystyki w PKB jest znacznie wyższy: turystyka wraz z powiązanymi sektorami wytwarza w sposób pośredni ponad 10% PKB UE i daje ponad 12% całkowitego zatrudnienia.
Tempo tworzenia nowych miejsc pracy w turystyce jest wyższe od średniej dla całej europejskiej gospodarki.W ciągu ostatniego dziesięciolecia, roczna stopa wzrostu zatrudnienia w sektorze turystyki prawie cały czas była wyższa od stopy wzrostu zatrudnienia ogółem.
W statystykach przyjazdów turystycznych z zagranicy Unia Europejska konsekwentnie zajmuje pierwsze miejsce wśród najliczniej odwiedzanych miejsc na świecie. W roku 2007 w UE zanotowano 380 milionów przyjazdów turystycznych z zagranicy, co stanowiło 42% całkowitej liczby wizyt turystów zagranicznych w skali świata. Dochód generowany przez turystów zagranicznych w skali całej UE w 2007 r. wyniósł aż 75,6 miliarda euro.
Unia Europejskiej to również ważne źródło ruchu turystycznego: w roku 2008 liczba wyjazdów osób zamieszkałych w UE, niezależnie od celu podróży i długości pobytu, przekroczyła miliard (1,4 miliarda wyjazdów). Pod względem wydatków związanych z turystyką UE zajmuje pierwsze miejsce w skali globalnej, z kwotą 94,2 miliarda euro wydanych przez obywateli wspólnoty w roku 2007.
Jednakże w celu zachowania roli i pozycji UE jako obszaru numer jeden w wyjazdach turystycznych w skali świata, europejska turystyka powinna na bieżąco dostosowywać się do coraz większej liczby wyzwań (takich jak np. zdolność unijnych firm turystycznych do wdrażania nowoczesnych rozwiązań i technologii, zwiększenie konkurencyjności w skali międzynarodowej, itd.). Działania takie muszą być podjęte, by uniknąć utraty udziałów w rynku w stosunku do innych regionów świata. Jednocześnie ważne będzie wzmocnienie atrakcyjności europejskich ośrodków dla turystów z samej UE, którzy stanowią 85-90% zagranicznych turystów w UE.Przyczyni się to również do umocnienia poczucia europejskiego obywatelstwa. 
Podobnie jak wszystkie sektory gospodarki, turystyka dotknięta została przez ostatnie spowolnienie ekonomiczne, aleokazała się przy tym jedną z branż najbardziej odpornych na kryzys.Dwa badania Eurobarometru dotyczące turystyki, przeprowadzone w 2009 r. wykazały, iż europejscy turyści nadal podróżują,choć ich możliwości często muszą zostać dostosowane do okoliczności.Podkreśla to fakt, żew ciągu ostatnich dekad turystyka stała się istotnym nawykiem obywateli Europy.I tak w 2008 r. 53,9% ludności UE (w wieku 15 lat lub więcej) odbyło przynajmniej jedną wakacyjną podróż z co najmniej czterema noclegami w Europie lub poza nią.
Komisja Europejska podjęła już kilka inicjatyw w dziedzinie turystyki, a wszczególności:
  • EDEN – program promocji najlepszych europejskich ośrodków turystyki;
  • Calypso – promocja pozasezonowej wymiany turystycznej dla czterech kategorii turystów – pomiędzy państwami członkowskimi UE;
  • „zrównoważona turystyka” – promowanie transgranicznych sieci ścieżek rowerowych, jak również dobrych praktyk związanych z tworzeniem sieci ścieżek rowerowych oraz z możliwościami współpracy transgranicznej.
Inicjatywy te będą jednak wygasać: w 2011 r. (EDEN) oraz w roku 2012 (dwie pozostałe).
Ponadto w 2009 r. Komisja rozpoczęła serię rozmów z przedstawicielamipaństw członkowskich oraz różnych podmiotów publicznych i prywatnych z sektora w celuzbadania możliwości wzmocnienia europejskiej polityki dotyczącej turystyki.W wyniku tych rozmów określono kilka możliwych obszarów działania.Obszary te zostały następnie potwierdzone
i dookreślone w wyniku badania konkurencyjności branży turystycznej w UE, którego wyniki zostały opublikowane w październiku 2009 r. (badanie dotyczyło konsultacji
z najważniejszymi podmiotami sektora turystycznego)
Wejście w życie Traktatu Lizbońskiego, który określa nowe zadania UE wdziedzinie turystyki, zmienia kontekst instytucjonalny turystyki europejskiej, jak również tworzy nowe możliwości podejmowania przez Komisję inicjatyw politycznych w dziedzinie turystyki
w 2010 r. 
 
Cały arytuł dostepny jest w załączniku

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy