Rozmiar tekstu:

Vademecum LOT

Vademecum Lokalnych Organizacji Turystycznych jest to swoisty Kodeks Dobrych Praktyk dla osób i instytucji zainteresowanych tworzeniem, rozwojem, finansowaniem i działalnością LOTów. Odzwierciedla praktykę i pokazuje jak mogą i powinny funkcjonować te organizacje.

Zapraszamy do zapoznania się poniższymi materiałami oraz przesyłania swoich uwag, sugestii i uzupełnień. Oczekujemy też na Wasze propozycje nowych treści oraz przykłady dobrych praktyk, które Waszym zdaniem winny znaleźć się w Vademecum LOT.

Prześlij nam swoje uwagi

 

 

Rozmiar tekstu:
Na początku XXI wieku proces implementacji (wdrażania) międzynarodowych i europejskich standardów w zakresie systemów zarządzania, procesów lub usług wyrażających pożądaną przez klienta jakość danego obiektu standaryzacji, napotyka na poważne trudności w przypadku krajowych przedsiębiorstw turystycznych.

Czytaj więcej...

Rozmiar tekstu:
Krótka charakterystyka problemów Lokalnych Organizacji Turystycznych
W krajach wysoko rozwiniętych system organizacji turystyki, wspierania jej rozwoju i promocji na poziomie regionalnym i lokalnym, oparty jest na zasadach partnerstwa i współpracy pomiędzy trzema sektorami: jednostki samorządu terytorialnego (JST) – przedsiębiorcy – organizacje pozarządowe (NGO).

Czytaj więcej...

Rozmiar tekstu:

Lokalna Organizacja Turystyczna to struktura członkowska, przybierająca prawną formę stowarzyszenia rejestrowego z osobowością prawną i statutem oraz wybieralnymi władzami, zarządem i komisją rewizyjną. Procedurę założenia LOT można opisać w ośmiu krokach.


Czytaj więcej...

Rozmiar tekstu:
Zacznę od odpowiedzi na postawione pytanie, stanowiącej jednoczenie motto moich dalszych przemyśleń. Projekty unijne nie mogą być celem samym w sobie, powinny natomiast być przemyślanym narzędziem stymulującym rozwój i kreującym pożądane wartości.

Czytaj więcej...

Rozmiar tekstu:

Lokalne Organizacje Turystyczne (LOT) są podstawowym ogniwem systemu promocji i zarządzania turystyką w Polsce...

 

Czytaj więcej...

Rozmiar tekstu:

Współpraca partnerska między biznesem, władzą i instytucjami pozarządowymi na poziomie lokalnym wydaje się być czymś naturalnym. W środowisku, w którym często brakuje zasobów (np. kadr czy środków finansowych) na samodzielne działania poszczególnych podmiotów – współpraca partnerska jest jedynym skutecznym rozwiązaniem.

Czytaj więcej...

Rozmiar tekstu:

Turystyka jest obecnie, nie bez powodu, uznawana za jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin gospodarki w wielu krajach. Stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego państw, regionów czy miejscowości. Jej szczególne znaczenie wynika również z faktu,

Czytaj więcej...

Rozmiar tekstu:

Potencjał polskiego rynku turystycznego liczony jest w miliardach złotych. W 2009 r. udział gospodarki turystycznej w tworzeniu polskiego PKB wyniósł 4,9%, co stanowi 62,8 mld zł [1].
Zyski te generowane są głównie w środowiskach lokalnych, gdzie występują walory i atrakcje turystyczne – czyli tam, gdzie władze lokalne rozwijają infrastrukturę turystyczną, a przedsiębiorcy zarabiają na świadczeniu konkretnych usług dla turystów.

Czytaj więcej...

Rozmiar tekstu:

Poprzez swoje działania LOT przyczynia się do budowania poczucia wspólnoty i wzmocnienia lokalnej tożsamości. Z tworzenia partnerstw płyną oczywiste korzyści w postaci zwiększenia wiarygodności i społecznego poparcia oraz skumulowania wiedzy i doświadczenia partnerów.

Czytaj więcej...

Rozmiar tekstu:

LOT realizuje konkretne zadania w ramach kreowania produktów turystycznych na swoim terenie funkcjonowania. Każdy z członków LOT uzyskuje dzięki temu wymienione w poprzednim rozdziale korzyści.

Czytaj więcej...

Rozmiar tekstu:

Właściwe usytuowanie LOT w terenie oddziaływania ma ogromne znaczenie. Praktyczne rozwiązania stosowane w poszczególnych regionach powinny być kompatybilne z systemem organizacji turystyki w Polsce i wynikać z zadań związanych z rozwojem turystyki na tym terenie oraz z zadań LOT, realizowanych w ramach uczestnictwa tej organizacji w procesie kreowania lokalnych produktów turystycznych.

Czytaj więcej...

zachodniopomorskie pomorskie warminsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie łódzkie dolnośląskie opolskie śląskie małopolskie podkarpackie świętokrzyskie lubelskieSite map

 

Szukaj w serwisie

Newsletter

Newsletter

Gryf Turystyczny 2015

Przydatne serwisy